Skip navigation

ចំណោទ

ចំណោទ

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី១១៖ វិធីបូកចំនួន មានលេខ៣ខ្ទង់វិញ

មេរៀន៖ហ្វឹកហាត់ការបូកចំនួនគត់មានលេខ៣ខ្ទង់ នឹង៣ខ្ទង់ដោយគ្មានត្រាទុក
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតន៣ទំព័រ១៧


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖   

                                                  
 សៀវភៅមេរៀនទី១១ ទំព័រទី៧២   ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតន៣ ទំព័រទី១៧   សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១១ ទំព័រទី១-២