Skip navigation

ការដកចំនួនមានលេខ២ខ្ទង់នឹង១ខ្ទង់ដោយគ្មានខ្ចី(លំហាត់)

ការដកចំនួនមានលេខ២ខ្ទង់នឹង១ខ្ទង់ដោយគ្មានខ្ចី (លំហាត់)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី៤៖ វិធីដកចំនួន មានលេខ២ខ្ទង់វិញ

មេរៀនទី៤៖វិធីដកចំនួនគត់មានលេខ២ខ្ទង់នឹង១ខ្ទង់ដោយគ្មានខ្ចី
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតន១ ទំព័រ៣២


មេរៀន៖រំឭកការដកចំនួនគត់មានលេខ២ខ្ទង់ នឹង១ខ្ទង់ និង ២ខ្ទង់នឹង២ខ្ទង់ដោយគ្មានខ្ចី
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតន៣ទំព័រ២១

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖            

                                                 
 ​សៀវភៅមេរៀនទី៤ ទំព័រទី២៨     ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតន១ ទំព័រទី៣២ ​​    សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៤ ទំព័រទី១-២