Skip navigation

ការដកចំនួនមានលេខ២ខ្ទង់នឹង១ខ្ទង់ដោយមានខ្ចី (ចំណោទ)

ចំណោទ

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី៤៖ វិធីដកចំនួន មានលេខ២ខ្ទង់វិញ

មេរៀន៖ការដកចំនួនគត់មានលេខ២ខ្ទង់ នឹង១ខ្ទង់ ដោយមានខ្ចី
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតន៣ទំព័រ២១

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖   ​​​​​​​​​​ 

                               
 ​សៀវភៅមេរៀនទី៤ ទំព័រទី៣២      សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៤ ទំព័រទី១-២