Skip navigation

ការដកចំនួនមានលេខ២ខ្ទង់នឹង១ខ្ទង់ដោយមានខ្ចី

ការដកចំនួនមានលេខ២ខ្ទង់នឹង១ខ្ទង់ដោយមានខ្ចី

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី៤៖ វិធីដកចំនួន មានលេខ២ខ្ទង់វិញ

មេរៀនទី៤៖វិធីដកចំនួនគត់មានលេខ២ខ្ទង់នឹង១ខ្ទង់ដោយមានខ្ចី
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតន១ ទំព័រ៣៥


មេរៀន៖ការដកចំនួនគត់មានលេខ២ខ្ទង់ នឹង១ខ្ទង់ ដោយមានខ្ចី
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតន៣ទំព័រ២១


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖   ​​   

                                                 
 ​សៀវភៅមេរៀនទី៤ ទំព័រទី៣១     ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតន១ ទំព័រទី៣៥      សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៤ ទំព័រទី១-២