Skip navigation

ការដកចំនួនមានលេខ២ខ្ទង់នឹង២ខ្ទង់ដោយគ្មានខ្ចី(លំហាត់)

ការដកចំនួនមានលេខ២ខ្ទង់នឹង២ខ្ទង់ដោយគ្មានខ្វី (លំហាត់)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី៤៖ វិធីដកចំនួន មានលេខ២ខ្ទង់វិញ

មេរៀនទី៤៖ការដកចំនួនគត់មានលេខ២ខ្ទង់នឹង២ខ្ទង់ដោយគ្មានខ្ចីលំហាត់ទី១
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតន១ ១ទំព័រ៣៤


មេរៀនទី៤៖ការដកចំនួនគត់មានលេខ២ខ្ទង់នឹង២ខ្ទង់ដោយគ្មានខ្ចីលំហាត់ទី២
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតន១​ ទំព័រ៣៤


មេរៀន៖រំឭកការដកចំនួនគត់មានលេខ២ខ្ទង់ នឹង១ខ្ទង់ និង ២ខ្ទង់នឹង២ខ្ទង់ដោយគ្មានខ្ចី
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតន៣ទំព័រ២១

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖        

                                                       
 ​សៀវភៅមេរៀនទី៤ ទំព័រទី៣០   ​   ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតន១ ទំព័រទី៣៤     សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៤ ទំព័រទី១-២