Skip navigation

ការបូកចំនួនមានលេខ២ខ្ទង់នឹង១ខ្ទង់ដោយ គ្មានត្រាទុក(លំហាត់)

ការបូកចំនួនមានលេខ២ខ្ទង់នឹង១ខ្ទង់ដោយ គ្មានត្រាទុក (លំហាត់)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី៣៖ វិធីបូកចំនួន មានលេខ២ខ្ទង់វិញ

មេរៀន៖ ហ្វឹកហាត់ការបូកចំនួនគត់មានលេខ២ខ្ទង់ នឹង១ខ្ទង់
សៀវភៅកូនស្វាឆ្លាតន១ ទំព័រទី២៤

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖    

       ​​                       ​​​                              សៀវភៅមេរៀនទី៣ ទំព័រទី២០    ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតន១ ទំព័រទី២៤      សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៣ ទំព័រទី១-២