Skip navigation

ការដកចំនួនមានលេខ២ខ្ទង់នឹង២ខ្ទង់ដោយមានខ្ចី

ការដកចំនួនមានលេខ២ខ្ទង់នឹង២ខ្ទង់ដោយមានខ្ចី

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី៤៖ វិធីដកចំនួន មានលេខ២ខ្ទង់វិញ

មេរៀនទី៤៖វិធីដកចំនួនគត់មានលេខ២ខ្ទង់នឹង២ខ្ទង់ដោយមានខ្ចីលំហាត់ទី២
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតន១ ទំព័រ៣៧


មេរៀន៖ការដកចំនួនគត់មានលេខ២ខ្ទង់ នឹង២ខ្ទង់ ដោយមានខ្ចីលំហាត់ទី១
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតន៣ទំព័រ២២


មេរៀន៖ការដកចំនួនគត់មានលេខ២ខ្ទង់ នឹង២ខ្ទង់ ដោយមានខ្ចីលំហាត់ទី២
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតន៣ទំព័រ២២


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖   

                                              
 ​សៀវភៅមេរៀនទី៤ ទំព័រទី៣៣    ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតន១ ទំព័រទី៣៧     សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៤ ទំព័រទី១-២