Skip navigation

ការគុណចំនួនមានលេខពីរខ្ទង់នឹងមួយខ្ទង់ ដោយគ្មានត្រាទុក

ការគុណចំនួនមានលេខពីរខ្ទង់នឹងមួយខ្ទង់ ដោយគ្មានត្រាទុក

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី៥៖ វិធីគុណ វិញ

មេរៀនទី៥៖ការគុណចំនួនមានលេខ១ខ្ទង់នឹង២ខ្ទង់មានលេខ០លំហាត់ទី១
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតន២ ទំព័រ១១


មេរៀនទី៥៖ ការគុណចំនួនមានលេខ២ខ្ទង់នឹង១ខ្ទង់ដោយគ្មានត្រាទុក
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតន២ ទំព័រ១១


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖  

                                                     
 ​សៀវភៅមេរៀនទី៥ ទំព័រទី៤៣     ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតន២ ទំព័រទី១១     សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៥ ទំព័រទី១-២