Skip navigation

ការដកចំនួនមានលេខ២ខ្ទង់នឹង២ខ្ទង់ដោយមានខ្ចី(លំហាត់)

ការដកចំនួនមានលេខ២ខ្ទង់នឹង២ខ្ទង់ដោយមានខ្ចី (លំហាត់)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី៤៖ វិធីដកចំនួន មានលេខ២ខ្ទង់វិញ

មេរៀនទី៤៖ការដកចំនួនគត់មានលេខ២ខ្ទង់នឹង២ខ្ទង់ដោយមានខ្ចី
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតន១ ទំព័រ៣៨


មេរៀន៖ការដកចំនួនគត់មានលេខ២ខ្ទង់ នឹង២ខ្ទង់ ដោយមានខ្ចីលំហាត់ទី១
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតន៣ទំព័រ២២


មេរៀន៖ការដកចំនួនគត់មានលេខ២ខ្ទង់ នឹង២ខ្ទង់ ដោយមានខ្ចីលំហាត់ទី២
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតន៣ទំព័រ២២

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖      

                                               
 ​សៀវភៅមេរៀនទី៤ ទំព័រទី៣៤    ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតន១ ទំព័រទី៣៨      សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៤ ទំព័រទី១-២