Skip navigation

ការបូកចំនួនមានលេខ២ខ្ទង់នឹង១ខ្ទង់ដោយ មានត្រាទុក (លំហាត់)

ការបូកចំនួនមានលេខ២ខ្ទង់នឹង១ខ្ទង់ដោយ មានត្រាទុក (លំហាត់)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី៣៖ វិធីបូកចំនួន មានលេខ២ខ្ទង់វិញ

មេរៀនទី៣៖ការបូកចំនួនគត់មានលេខ២ខ្ទង់នឹង១ខ្ទង់ដោយមានត្រាទុកលំហាត់ទី១
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតន១ ទំព័រ២៨


មេរៀនទី៣៖ ការបូកចំនួនគត់មានលេខ២ខ្ទង់នឹង១ខ្ទង់ដោយមានត្រាទុកលំហាត់ទី២
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតន១ ទំព័រ២៨


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖          

                                   
 ​សៀវភៅមេរៀនទី៣ ទំព័រទី២៤       ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតន១ ទំព័រទី២៨