Skip navigation

ការបូកចំនួនមានលេខ២ខ្ទង់នឹង១ខ្ទង់ដោយ គ្មានត្រាទុក

ការបូកចំនួនមានលេខ២ខ្ទង់នឹង១ខ្ទង់ដោយ គ្មានត្រាទុក

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី៣៖ វិធីបូកចំនួន មានលេខ២ខ្ទង់វិញ

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖   

            ​​                                                                            
   ​សៀវភៅមេរៀនទី៣ ទំព័រទី១៩      ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតន១ ទំព័រទី២៣       សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៣ ទំព័រទី១-២