Skip navigation

ការបូកចំនួនមានលេខ២ខ្ទង់នឹង២ខ្ទង់ដោយ គ្មានត្រាទុក

ការបូកចំនួនមានលេខ២ខ្ទង់នឹង២ខ្ទង់ដោយ គ្មានត្រាទុក

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី៣៖ វិធីបូកចំនួន មានលេខ២ខ្ទង់វិញ

មេរៀន៖ វិធីបូកចំនួនគត់មានលេខ២ខ្ទង់នឹង២ខ្ទង់ដោយគ្មានត្រាទុកលំហាត់ទី១
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតន១ ទំព័រ២៥


មេរៀន៖ វិធីបូកចំនួនគត់មានលេខ២ខ្ទង់នឹង២ខ្ទង់ដោយគ្មានត្រាទុកលំហាត់ទី២
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតន១ ទំព័រ២៥


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖   ​​​​​     

                                               
 ​សៀវភៅមេរៀនទី៣ ទំព័រទី២១    ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតន១ ទំព័រទី២៥    សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៣ ទំព័រទី១-២