Skip navigation

ការដកចំនួនមានលេខ២ខ្ទង់នឹង២ខ្ទង់ដោយមានខ្ចី (ចំណោទ)

ចំណោទ

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី៤៖ វិធីដកចំនួន មានលេខ២ខ្ទង់វិញ

មេរៀន៖ការដកចំនួនគត់មានលេខ២ខ្ទង់ នឹង២ខ្ទង់ ដោយមានខ្ចីលំហាត់ទី១
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតន៣ទំព័រ២២


មេរៀន៖ការដកចំនួនគត់មានលេខ២ខ្ទង់ នឹង២ខ្ទង់ ដោយមានខ្ចីលំហាត់ទី២
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតន៣ទំព័រ២២

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖   

                              
 ​សៀវភៅមេរៀនទី៤ ទំព័រទី៣៤      សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៤ ទំព័រទី១-២