Skip navigation

ការដកចំនួនមានលេខ២ខ្ទង់នឹង១ខ្ទង់ដោយគ្មានខ្ចី (ចំណោទ)

ចំណោទ

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី៤៖ វិធីដកចំនួន មានលេខ២ខ្ទង់វិញ

មេរៀន៖រំឭកការដកចំនួនគត់មានលេខ២ខ្ទង់ នឹង១ខ្ទង់ និង ២ខ្ទង់នឹង២ខ្ទង់ដោយគ្មានខ្ចី
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតន៣ទំព័រ២១

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖   

                              
 ​សៀវភៅមេរៀនទី៤ ទំព័រទី២៨      សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៤ ទំព័រទី១-២