Skip navigation

ការដកចំនួនមានលេខ២ខ្ទង់នឹង១ខ្ទង់ដោយមានខ្ចី(លហាត់)

ការដកចំនួនមានលេខ២ខ្ទង់នឹង១ខ្ទង់ដោយមានខ្ចី (លំហាត់)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី៤៖ វិធីដកចំនួន មានលេខ២ខ្ទង់វិញ

មេរៀនទី៤៖ហ្វឹកហាត់ការដកចំនួនគត់មានលេខ២ខ្ទង់នឹង១ខ្ទង់ដោយមានខ្ចីលំហាត់ទី១
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតន១ ទំព័រ៣៦


មេរៀនទី៤៖ហ្វឹកហាត់ការដកចំនួនគត់មានលេខ២ខ្ទង់នឹង១ខ្ទង់ដោយមានខ្ចីលំហាត់ទី២
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតន១ ទំព័រ៣៦


មេរៀន៖ការដកចំនួនគត់មានលេខ២ខ្ទង់ នឹង១ខ្ទង់ ដោយមានខ្ចី
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតន៣ទំព័រ២១

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖    

                                                       
 ​សៀវភៅមេរៀនទី៤ ទំព័រទី៣២      ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតន១ ទំព័រទី៣៦     សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៤ ទំព័រទី១-២