Skip navigation

ការបូកចំនួនមានលេខ២ខ្ទង់នឹង២ខ្ទង់ដោយ មានត្រាទុក (លំហាត់)

ការបូកចំនួនមានលេខ២ខ្ទង់នឹង២ខ្ទង់ដោយ មានត្រាទុក (លំហាត់)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី៣៖ វិធីបូកចំនួន មានលេខ២ខ្ទង់វិញ

មេរៀនទី៣៖ ហ្វឹកហាត់ការបូកចំនួនគត់មានលេខ២ខ្ទង់នឹង២ខ្ទង់ដោយមានត្រាទុកលំហាត់ទី១
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតន១ ទំព័រ៣០


មេរៀនទី៣៖ ហ្វឹកហាត់ការបូកចំនួនគត់មានលេខ២ខ្ទង់នឹង២ខ្ទង់ដោយមានត្រាទុកលំហាត់ទី២
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតន១ ទំព័រ៣០


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖        

                                
 ​សៀវភៅមេរៀនទី៣ ទំព័រទី២៦   ​​    ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតន១ ទំព័រទី៣០