Skip navigation

រៀបលំដាប់ចំនួនមានលេខ៣ខ្ទង់ពីតូចទៅធំ និងពីធំទៅតូច (លំហាត់)

រៀបលំដាប់ចំនួនមានលេខ៣ខ្ទង់ពីតូចទៅធំ និងពីធំទៅតូច (លំហាត់)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី២៖ ការប្រៀប ធៀបចំនួនវិញ

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖        

                                
 ​សៀវភៅមេរៀនទី២ ទំព័រទី១៦​        សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី២ ទំព័រទី១-២