Skip navigation

រៀបលំដាប់ចំនួនមានលេខ៣ខ្ទង់ពីតូចទៅធំ និងពីធំទៅតូច

រៀបលំដាប់ចំនួនមានលេខ៣ខ្ទង់ពីតូចទៅធំ និងពីធំទៅតូច

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី២៖ ការប្រៀប ធៀបចំនួនវិញ

មេរៀន៖ ការរៀបលំដាប់ចំនួន មានលេខ៣ខ្ទង់ លំហាត់ទី១
សៀវភៅកូនស្វាឆ្លាតន១ ទំព័រទី២០

មេរៀន៖ ការរៀបលំដាប់ចំនួន មានលេខ៣ខ្ទង់ លំហាត់ទី២
សៀវភៅកូនស្វាឆ្លាតន១ ទំព័រទី២០

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖   

                                                         
 ​សៀវភៅមេរៀនទី២ ទំព័រទី១៥      ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតន១ ទំព័រទី២០   ​​   សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី២ ទំព័រទី១-២