Skip navigation

ការបូកចំនួនមានលេខ២ខ្ទង់នឹង១ខ្ទង់ដោយ គ្មានត្រាទុក (ចំណោទ)

ចំណោទ

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី៣៖ វិធីបូកចំនួន មានលេខ២ខ្ទង់វិញ

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖   ​​   

                                  
 ​សៀវភៅមេរៀនទី៣ ទំព័រទី២០  ​​      សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៣ ទំព័រទី១-២