Skip navigation

ការវាស់ប្រវែងជាសង់ទីម៉ែត្រ ឬហ៊ុន និងដេស៊ីម៉ែត្រ ឬតឹក(លំហាត់)

ការវាស់ប្រវែងជាសង់ទីម៉ែត្រ ឬហ៊ុន និងដេស៊ីម៉ែត្រ ឬតឹក(លំហាត់)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី៥៖ ប្រវែងវិញ

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                                

សៀវភៅមេរៀនទី៥ ទំព័រទី៣៤       សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៥ ទំព័រទី១