Skip navigation

ការគុណដែលតួនីមួយៗមានលេខ១ខ្ទង់ (ការគុណនឹង៦)

ការគុណដែលតួនីមួយៗមានលេខ១ខ្ទង់ (ការគុណនឹង៦)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី៩៖ វិធីគុណវិញ

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                            

សៀវភៅមេរៀនទី៩ ទំព័រទី៦៣      សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៩ ទំព័រទី១-២