Skip navigation

ការគុណដែលតួនីមួយៗមានលេខ១ខ្ទង់ (ការគុណនឹង៧)លំហាត់

ការគុណដែលតួនីមួយៗមានលេខ១ខ្ទង់ (ការគុណនឹង៧)លំហាត់

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី៩៖ វិធីគុណវិញ

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                       ​    

សៀវភៅមេរៀនទី៩ ទំព័រទី៦៦      សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៩ ទំព័រទី១-២