Skip navigation

ការដកចំនួនមានលេខ៤ខ្ទង់ នឹង២ខ្ទង់ដោយមានខ្ចី

ការដកចំនួនមានលេខ៤ខ្ទង់ នឹង២ខ្ទង់ដោយមានខ្ចី

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី៦៖ វិធីដកវិញ

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                           

សៀវភៅមេរៀនទី៦ ទំព័រទី៤១       សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៦ ទំព័រទី២