Skip navigation

ការប៉ាន់ស្មានផលបូក (៣ខ្ទង់នឹង៣ខ្ទង់)និង(៤ខ្ទង់នឹង៣ខ្ទង់) (លំហាត់)

ការប៉ាន់ស្មានផលបូក (៣ខ្ទង់នឹង៣ខ្ទង់)និង(៤ខ្ទង់នឹង៣ខ្ទង់) (លំហាត់)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី៣៖ វិធីបូកវិញ

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                                  

សៀវភៅមេរៀនទី៣ ទំព័រទី២៨       សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៣ ទំព័រទី១-២