Skip navigation

ការចែកចំនួនមានលេខ២ខ្ទង់នឹង១ខ្ទង់មានសំណល់(លំហាត់)

ការចែកចំនួនមានលេខ២ខ្ទង់នឹង១ខ្ទង់មានសំណល់(លំហាត់)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី១១៖ វិធីចែកវិញ

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                                   

សៀវភៅមេរៀនទី១១ ទំព័រទី៩០    សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១១ ទំព័រទី១-២