Skip navigation

ការប្រើប្រាស់ក្រដាសប្រាក់រៀលក្នុងជីវភាពរស់នៅ

ការប្រើប្រាស់ក្រដាសប្រាក់រៀលក្នុងជីវភាពរស់នៅ

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី៤៖​ រូបិយវត្ថុវិញ

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                                                                 

សៀវភៅមេរៀនទី៤ ទំព័រទី៣១    សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៤ ទំព័រទី១-២