Skip navigation

ការអានតារាងពេលវេលា (លំហាត់)

ការអានតារាងពេលវេលា (លំហាត់)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី៨៖ ពេលវេលាវិញ

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                             

សៀវភៅមេរៀនទី៨ ទំព័រទី៦០       សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៨ ទំព័រទី១-២