Skip navigation

ការដកចំនួនមានលេខ៤ខ្ទង់ នឹង៤ខ្ទង់ដោយមានខ្ចី(លំហាត់)

ការដកចំនួនមានលេខ៤ខ្ទង់ នឹង៤ខ្ទង់ដោយមានខ្ចី(លំហាត់)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី៦៖ វិធីដកវិញ

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                             

សៀវភៅមេរៀនទី៦ ទំព័រទី៤៦       សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៦ ទំព័រទី១-២