Skip navigation

ការបូកចំនួនមានលេខ(៤ខ្ទង់ និងលេខ២) (៤ខ្ទង់ និងលេខ៣ខ្ទង់) (៤ខ្ទង់ និងលេខ៤ខ្ទង់)មានត្រាទុក(លំហាត់)

ការបូកចំនួនមានលេខ(៤ខ្ទង់ និងលេខ២) (៤ខ្ទង់ និងលេខ៣ខ្ទង់) (៤ខ្ទង់ និងលេខ៤ខ្ទង់)មានត្រាទុក(លំហាត់)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី៣៖ វិធីបូកវិញ

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                                                                             

 សៀវភៅមេរៀនទី៣ ទំព័រទី២២        សៀវភៅមេរៀនទី៣ ទំព័រទី២៤       សៀវភៅមេរៀនទី៣ ទំព័រទី២៦        សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៣ទំព័រទី១-២