Skip navigation

ការចែកចំនួនមានលេខ៣ខ្ទង់ នឹង១ខ្ទង់មានសំណល់(លំហាត់)

ការចែកចំនួនមានលេខ៣ខ្ទង់ នឹង១ខ្ទង់មានសំណល់(លំហាត់)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី១១៖ វិធីចែកវិញ

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                                      

សៀវភៅមេរៀនទី១១ ទំព័រទី៩៤      សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១១ ទំព័រទី១-២