Skip navigation

ចំនួនចែកដាច់នឹង៣ (លំហាត់)

ចំនួនចែកដាច់នឹង៣ (លំហាត់)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី១១៖ វិធីចែកវិញ

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                                      

សៀវភៅមេរៀនទី១១ ទំព័រទី៩៨      សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១១ ទំព័រទី១-២