Skip navigation

ចំនួនចែកដាច់នឹង២ (លំហាត់)

ចំនួនចែកដាច់នឹង២ (លំហាត់)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី១១៖ វិធីចែកវិញ

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត៖

                                       

សៀវភៅមេរៀនទី១១ ទំព័រទី៩៧      សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១១ ទំព័រទី១-២