Skip navigation

ការបូកចំនួនមានលេខ(៤ខ្ទង់ និងលេខ២) (៤ខ្ទង់ និងលេខ៣ខ្ទង់) (៤ខ្ទង់ និងលេខ៤ខ្ទង់)គ្មានត្រាទុក(លំហាត់)

ការបូកចំនួនមានលេខ(៤ខ្ទង់ និងលេខ២) (៤ខ្ទង់ និងលេខ៣ខ្ទង់) (៤ខ្ទង់ និងលេខ៤ខ្ទង់)គ្មានត្រាទុក(លំហាត់)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី៣៖ វិធីបូកវិញ

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                                                                          

សៀវភៅមេរៀនទី៣ ទំព័រទី១៦     សៀវភៅមេរៀនទី៣ ទំព័រទី១៨       សៀវភៅមេរៀនទី៣ ទំព័រទី២០         សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៣ ទំព័រទី១-២