Skip navigation

ការចែកចំនួនមានលេខ២ខ្ទង់ នឹង១ខ្ទង់គ្មានសំណល់(លំហាត់)

ការចែកចំនួនមានលេខ២ខ្ទង់ នឹង១ខ្ទង់គ្មានសំណល់(លំហាត់)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី១១៖ វិធីចែកវិញ

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                     ​​    ​​            

សៀវភៅមេរៀនទី១១ ទំព័រទី៨៧      សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១១ ទំព័រទី១-២