Skip navigation

មួយចំនួនចែកដាច់នឹងមួយចំនួនទៀត(លំហាត់)

មួយចំនួនចែកដាច់នឹងមួយចំនួនទៀត(លំហាត់)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី១១៖ វិធីចែកវិញ

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                                     

សៀវភៅមេរៀនទី១១ ទំព័រទី៩៦     សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១១ ទំព័រទី១-២