Skip navigation

ការគុណចំនួនមានលេខ៣ខ្ទង់ នឹង១ខ្ទង់មានត្រាទុក(លំហាត់)

ការគុណចំនួនមានលេខ៣ខ្ទង់ នឹង១ខ្ទង់មានត្រាទុក(លំហាត់)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី៩៖ វិធីគុណវិញ

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                                                  

សៀវភៅមេរៀនទី៩ ទំព័រទី៧៤