Skip navigation

ការប្ដូរខ្នាតប្រវែងពី (ម ទៅ សម) (ម ទៅ ដម) និង (ដម ទៅ សម) (លំហាត់)

ការប្ដូរខ្នាតប្រវែងពី (ម ទៅ សម) (ម ទៅ ដម) និង (ដម ទៅ សម) (លំហាត់)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី៥៖ ប្រវែងវិញ

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖   

                                                            

សៀវភៅមេរៀនទី៥ ទំព័រទី៣៤       សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៥ ទំព័រទី១-២      សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៥ ទំព័រទី១