Skip navigation

ការវាស់ចំណុះជាលីត្រ (លំហាត់)

ការវាស់ចំណុះជាលីត្រ (លំហាត់)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី៧៖ មាឌ និងចំណុះវិញ

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                                          

សៀវភៅមេរៀនទី៧ ទំព័រទី៥១       សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៧ ទំព័រទី១-២