Skip navigation

រកផលចែកដោយប្រើតារាងគុណ (លំហាត់)

រកផលចែកដោយប្រើតារាងគុណ (លំហាត់)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី១១៖ វិធីចែកវិញ

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                                       

សៀវភៅមេរៀនទី១១ ទំព័រទី៨៥       សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១១ ទំព័រទី១-២