Skip navigation

ការគុណចំនួនមានលេខ១ខ្ទង់ និងចំនួនមានលេខសូន្យខាងចុង (លំហាត់)

ការគុណចំនួនមានលេខ១ខ្ទង់ និងចំនួនមានលេខសូន្យខាងចុង (លំហាត់)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី៩៖ វិធីគុណវិញ

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                                    

សៀវភៅមេរៀនទី៩ ទំព័រទី៦៨