Skip navigation

ពាក្យសូរដូចនិងពាក្យន័យផ្ទុយ

ពាក្យសូរដូចនិងពាក្យន័យផ្ទុយ

ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៨៖ ជំនឿ និងសាសនាវិញ

មេរៀនទី៨៖ ជំនឿ និងសាសនា (បំណិន៖ ពាក្យន័យដូច និងពាក្យន័យផ្ទុយ)
បង្រៀនដោយលោកគ្រូ លឹម សុគន្ធដារ៉ា
សាលាបឋមសិក្សាអនុវត្ត រាជធានីភ្នំពេញ

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                       
    សៀវភៅមេរៀនទី៨ ទំព័រទី១០១-១០២                  ​​ សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៨ ទំព័រទី១-២