Skip navigation

វិធីបូកត្រឹម៥ដោយប្រើបន្ទាត់ចំនួន

វិធីបូកត្រឹម៥ដោយប្រើបន្ទាត់ចំនួន

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៧ វិធីបូក វិធីដកចំនួន ដែលមានលេខ ១ខ្ទង់វិញ

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

​                             
សៀវភៅមេរៀនទី៧ ទំព័រទី២៧