Skip navigation

វិធីដកដែលតួទីមួយមានត្រឹម២០

វិធីដកដែលតួទីមួយមានត្រឹម២០

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី១១ វិធីបូក វិធីដកចំនួនដល់២០វិញ

មេរៀនទី១១៖ ការដកចំនួនដែលមានលេខ២ខ្ទង់នឹង១ខ្ទង់ តាមជួរដេក
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតគ៣ ទំព័រ៣០

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                                                       
សៀវភៅមេរៀនទី១១ ទំព័រទី៦១    ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតគ៣ ទំព័រទី៣០      សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១១ ទំព័រទី១-៣