Skip navigation

រៀបលំដាប់ចំនួនពីតូចទៅធំ និងពីធំទៅតូច (លំហាត់)

រៀបលំដាប់ចំនួនពីតូចទៅធំ និងពីធំទៅតូច (លំហាត់)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៥ ការប្រៀបធៀបចំនួនវិញ

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖ 

​​​​     ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​                                                                

សៀវភៅមេរៀនទី៥ ទំព័រទី១៩     ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតគ១ ទំព័រទី៣៥      ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតគ១ ទំព័រទី៣៦              

       

សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៥ ទំព័រទី១