Skip navigation

ការប្រៀបធៀបចំនួនដោយប្រើសញ្ញា < > = (លំហាត់)

ការប្រៀបធៀបចំនួនដោយប្រើសញ្ញា <>= (លំហាត់)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៥ ការប្រៀបធៀបចំនួនវិញ

មេរៀន៖ ការប្រៀបធៀបចំនួនដោយប្រើសញ្ញាតូច សញ្ញាធំ និង សញ្ញាស្មើ
សៀវភៅកូនស្វាឆ្លាតគ១ ទំព័រទី៣៤


មេរៀន៖ ការប្រៀបធៀបចំនួន ល្បែងប្រៀបធៀបចំនួន លំហាត់ទី២
សៀវភៅកូនស្វាឆ្លាតគ១ ទំព័រទី៣៤


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                                                  
សៀវភៅមេរៀនទី៥ ទំព័រទី១៧    ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតគ១ ទំព័រទី៣៤      សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៥ ទំព័រទី១-២