Skip navigation

ការបកស្រាយទិន្នន័យតាមក្រាបផ្លិត

ការបកស្រាយទិន្នន័យតាមក្រាបផ្លិត

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៦ ស្ថិតិវិញ

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត៖ 

                               
សៀវភៅមេរៀនទី៦ ទំព័រទី៣៣    សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៦ ទំព័រទី១-២