Skip navigation

ការដោះស្រាយចំណោទ

ការដោះស្រាយចំណោទ

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៥ ផលធៀបនិងភាគរយវិញ

មេរៀនទី៥ ផលធៀបនិងភាគរយ
ការដោះស្រាយចំណោទ
បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ ម៉ា ផល្លា សាលាបឋមសិក្សាវត្តបូព៌ ខេត្តសៀមរាប

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត៖

       

សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៥ ទំព័រទី១