Skip navigation

តម្លៃនៃពេលវេលា (P124)

តម្លៃនៃពេលវេលា

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៩៖ ពេលវេលាជាមាសប្រាក់វិញ

ចូលមើលឯកសារផ្សេងៗ៖

                  
              សៀវភៅ​មេរៀនទី៩ទំព័រ១២៣-១២៥                                   សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៩ទំព័រ ១-២