Skip navigation

ការបង្កើតចំណោទ

ការបង្កើតចំណោទ

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី១៣ វិធីបូកចំនួនទសភាគវិញ

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖ 

                                   
សៀវភៅមេរៀនទី១៣ ទំព័រទី៩៤     សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១៣ ទំព័រទី១-៦