Skip navigation

ការគណនាផលគុណដោយប្រើម៉ាសុីនគិតលេខ

ការគណនាផលគុណដោយប្រើម៉ាសុីនគិតលេខ

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៨ វិធីគុណវិញ

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖ 

                              
សៀវភៅមេរៀនទី៨ ទំព័រទី៥៩    សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៨ ទំព័រទី១